Privacystatement Sollicitanten

Je deelt bepaalde persoonsgegevens met ons omdat je bij ons solliciteert of werkzaamheden voor ons verricht, via een arbeids- of stageovereenkomst of omdat je wordt ingehuurd. Deze gegevens vertellen iets over jou, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met jou als persoon. Wij laten zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je meer over de manier waarop wij invulling geven aan de richtlijnen van de AVG.

Beginselen

Wij volgen voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

Doelen

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van de afdeling HR, waaronder het reageren op een vacature, communicatie over (lopende) sollicitaties, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

Grondslagen

De AVG kent zes grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. De van Herk Groep verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van vier van deze grondslagen:

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het sollicitatieproces worden voor sollicitanten die reageren op een vacature de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt: roepnaam, voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, motivatiebrief, curriculum vitae. Ga je voor ons werken (rechtstreeks of via een inhuurovereenkomst), dan voegen we daar je nationaliteit, BSN, ID bewijs (alleen bij indiensttreding), werkvergunning en overige benodigde gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie aan toe.

Bewaartermijn en locatie

Sollicitatie
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen bij een sollicitatie. Na een sollicitatie worden gegevens standaard na 30 dagen verwijderd. Dat wil zeggen dat gegevens uit ons bestand worden verwijderd en dat uitsluitend niet tot een persoon herleidbare gegevens bewaard worden ten behoeve van rapportages. Voor toekomstige carrièremogelijkheden binnen ons bedrijf kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden. Met toestemming bewaren we gegevens tot maximaal 12 maanden na ontvangst van de gegevens.

Employment
Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht, wat betekent dat de Belastingdienst de van Herk Groep verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Bijvoorbeeld loonbelastingverklaringen en een kopie van identiteitsbewijzen bewaart de van Herk Groep 5 jaar na uitdiensttreding. Voor andere gegevens uit personeelsdossiers bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. de van Herk Groep hanteert voor die gegevens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens: twee jaar na uitdiensttreding.

Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers in Nederland.

Delen van gegevens

Persoonsgegevens worden slechts gedeeld met onze salarisverwerker waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten of indien daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via info@vanherkgroep.nl of een brief naar: Van Herk Groep, Postbus 4068, 3006 AB Rotterdam